Hướng dẫn thiết kế tạm thời trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid-19

Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (sau đây gọi là Trung tâm HSTC) là tài liệu áp dụng cho công tác thiết kế, thi công khi xây dựng mới, cải tạo và mở rộng hoán đổi các hạng mục công trình công cộng, bệnh viện hiện có đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác điều trị hồi sức tích cực cho người bệnh COVID-19 tiến triển nặng, nguy kịch đe dọa tính mạng.

 
HUONG-DAN-TT-ICU-COVID-19


# Tải về định dạng: